Crkva sv. Marije od Špilice

Nad lukom se 1483. gradi franjevački samostan s crkvom sv. Marije od Špilice, klaustrom s osmerokutnim stupovima, tvrđavom iz 1599. i obrambenim zidom iz 1516. Franjevačka crkva sv. Marije od Špilice izgrađena je milodarima lopudskih plemića čiji su grbovi uklesani u mramoru pred glavnim oltarom. Glavni oltar čuva drveni kip Gospe. Venecijanski slikar Pietro di Giovanni 1523. naslikao je poliptih Bogorodice sa svecima. Nikola Božidarević, najznačajnije ime Dubrovačke slikarske škole naslikao je 1513. drvenu palu koja prikazuje sv. Ivana Krstitelja, sv. Mariju s Isusom i sv. Đurđa. Slika na pobočnom oltaru Gospe od Karmela rad je nepoznatog slikara XV. ili XVI. stoljeća. Za oltar sv. Križa izgrađen od karaskog mramora pretpostavlja se da je donesen iz kapele Miha Pracata. Sv. Rok djelo je slikara Girolama Santacrocea i njegova sina Francesca iz XVI. stoljeća. Na jednom je od bočnih oltara slika Raspeće rad kruga slikara Bassanija. Gospa u vijencu cvijeća djelo je flamanske škole, a maniristička slika sv. Ante Padovanskog venecijanske. Korske su orahove klupe vrijedan rad domaćih rezbara iz XV. stoljeća. U crkvi je monstranca s anđelima, rad dubrovačkih zlatara iz XV. stoljeća. Zvonik crkve visok je 30 m i ima tri zvona iz XVI. stoljeća


.

1 komentar: